submenu

over vzw 'de rand' - Privacy

PRIVACYVERKLARING VAN VZW ‘DE RAND’

(Versie 7/05/2018)

Vzw ‘de Rand’ hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vzw ‘de Rand’ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Dit houdt in dat wij in ieder geval: 

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • de verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en ze respecteren.

Als vzw ‘de Rand’ zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Heb je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hierover, dan kan je ons contacteren via de onderstaande gegevens:

vzw ‘de Rand’
Kaasmarkt 75
1780 Wemmel
info@derand.be
Telefoon: 02 456 97 80


Waarom verwerken wij persoonsgegevens

 • Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden: 
 • om te kunnen deelnemen aan onze activiteiten (ook die van de Boesdaalhoeve, de Bosuil, de  Moelie, de Muse, de Lijsterbes, de Kam en de Zandloper) (uitvoering overeenkomst);
 • het versturen van direct marketing (vb. nieuwsbrief) aan actieve klanten over gelijkaardige producten (gerechtvaardigd belang);
 • het versturen van nieuwsbrieven, thematische mailings en uitnodigingen (toestemming betrokkene);
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).
 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen en verwerken: 

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • persoonlijke kenmerken: geboortedatum en relevante medische informatie van kinderen die deelnemen aan (meerdaagse) workshops.

Wij beschouwen zowel ticketkopers als tickethouders als klanten. 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

We gebruiken daarnaast ook informatie die openbaar beschikbaar is. Dit kan info betreffen die te vinden is op een (werk)website, in artikelen of kranten gepubliceerd…

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het regionaal aanbieden van een sociocultureel activiteitenaanbod (vb. gezamenlijke abonnementenverkoop met een regiopartner) – wij delen jouw gegevens dus binnen dat regionaal partnerschap;
 • het organiseren van studie- of vormingsmomenten, samen met andere organisaties (vb. studiedag taalpromotie);
 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. ticketsoftware, software voor zaalverhuur…);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Wij verkopen geen persoonlijke gegevens aan derden, voor welk doel ook. 

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval moeten wij medewerking verlenen en zijn we ook verplicht deze gegevens af te geven. 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Vzw ‘de Rand’ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bij.

De geboortedatum en relevante medische gegevens van minderjarigen die opgevraagd worden in het kader van hun deelname aan een (meerdaagse) stage/workshop worden maximaal 1 jaar bijgehouden. 

 

Beveiliging van de gegevens

Jouw gegevens worden veilig door ons bewaard. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder: 

 • Alle personen die namens vzw ‘de Rand’ van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om ze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben.  

Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om jouw identiteit te controleren, vragen wij je om een kopie van je identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou (of in jouw directe opdracht aan een andere partij). Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij om hierover direct contact met ons op te nemen. 

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacyverklaring

Vzw ‘de Rand’ kan haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.


De laatste wijziging gebeurde op 7 mei 2018.